Coaching

TCC coaching je program koji vode naši eksperti sa znanjem iz oblasti kognitivno bihejvioralne i geštalt terapije. Coaching program je rad sa pojedincima ili grupama koji identificiraju potrebu za radom na poteškoćama (stres, kontrola bijesa, konflikt resolution, emocionalne poteškoće, stanja napetosti ili depresije) sa kojima se nose svaki dan, u svome poslu ili porodičnom životu.

O kognitivno bihejvioralnoj terapiji

Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psihološki pristupi zasnovani na naučnim principima i prema rezultatima istraživanja efikasni u tretiranju širokog opsega problema. Klijent i terapeut nastoje da identifikuju i shvate klijentove probleme preko odnosa koji postoji između njegovih misli, osećanja i ponašanja. Pristup je obično usmjeren na teškoće koje klijent ima "sada i ovdje" i počiva na razvijanju zajedničkog gledišta o klijentovom problemu. Ovo vodi određivanju personalizovanih i vremenski ograničenih terapijskih ciljeva i strategija koje se kontinuirano nadgledaju i ocjenjuju tokom terapije. Ovaj pristup može da se koristi u pružanju psihološke pomoći bilo kome, bez obzira na sposobnosti, kulturu, rasu, pol ili seksualne preferencije.

O geštalt terapiji

Geštalt terapija je pristup čija se teorijska i filozofska osnova bazira na uvjerenju da će se povećanjem svjesnosti klijenta u odnosu na njihove probleme istovremeno povećavati i njihova snaga kojom mogu sa njom da se izbore. Svjesnost se odnosi na probleme „ovdje i sada” putem ličnog  doživljaja koji obuhvata senzomotorna, kognitivna i druga zbivanja sa ciljem razvijanja samopodrške klijenta kroz njegove svjesne i odgovorne izbore. Najpoznatije tehnike u geštalt terapije su: igre dijaloga, preuzimanje odgovornosti, igre projekcija, preokretanje, ponavljanje, ukazivanje na očigledno, korišćenje fantazije, „prazna stolica“ i igranje uloga.